.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

HTAT

  
*પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકની HTAT પરીક્ષા જાહેરાત
* HTAT અભિયોગ્યતા કસોટી પરિપત્ર (HTAT કસોટી રચના અને તેનું માળખું)
* પ્રાથમિક શાળા મુખ્ય શિક્ષક ભરતી - જાહેરનામું (HTAT લાયકાત અંગેનો પરિપત્ર
* RTI અંગેની માહિતી માટેની વેબસાઈટ (માહિતિ અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫)
* શિક્ષણ અંગેના અધિનિયમ અને નિયમો

* માહિતી અધિકાર કાયદો ( RTI ACT )
માહિતી અધિકાર કાયદો - નિયમો
માહિતી અધિકાર કાયદો - જાહેરનામું
RTI IN NEW GAZETTE
ફોર્મ ક
ફોર્મ ખ
ફોર્મ ગ
* Exam Materials

* મુખ્ય શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી માટેનું મટીરીયલ્સ
1. Right to Information 2005
માહિતી મેળવવાનો અઘિકાર કાયદો- ૨૦૦૫
2. The Right of Children to Free and Compulsary Education Act, 2009.
3. NCF- 2005
4. Gujarat Quiz 500 Questions
5. The Gujarat Elementary Education Rules, 2010
6. RTE - 2009

ટાટ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી હેતુલક્ષી પ્રશ્નો ( હસમુખભાઈ પટેલ )

* પ્રશ્નપત્ર નંબર 1 થી 2
* પ્રશ્નપત્ર નંબર 2 થી 13
* પ્રશ્નપત્ર નંબર 14 થી 18
* પ્રશ્નપત્ર નંબર - 19 થી 22
* પ્રશ્નપત્ર નંબર - 23 થી 25

* સંસ્કૃતિ વારસો

Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top