.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

ઉપયોગી ફોર્મસ

ક્રમ
ફોર્મ નામ ડાઉનલોડ
1 જનરલ પ્રોવિડંન્ડ ફંડ ( ૧૦ સી) ડાઉનલોડ​
2 કુટુંબ પેન્શન મેળવવા માટેનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ​
3 જીલ્લા ફેર બદલી અંગેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ​
4 તબીબી સારવારનાં બીલોનુ રીફંડ મેળવવાનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ​
5 તબીબી સારવાર પુસ્તિકા મેળવવા માટેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ​
6 પાસપોર્ટ બનાવવા માટે નો ઓબ્જેક્શન પ્રમાણ પત્ર (ના વાંધા પ્રમાણપત્ર) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ​
7 શિક્ષણ ફી માટે મેળવવા માટેનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ​
8 પ્રાથમિક શાળાની તપાસણીનાં અહેવાલનુ નમૂના પત્રક ડાઉનલોડ​
9 માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ -૨૦૦૫ ના અમલીકરણ અંગે રાજ્ય કક્ષાની કાર્ય શિબિર ડાઉનલોડ​
10 વાહન ભથ્થુ મેળવવા માટેનુ ફોર્મ ડાઉનલોડ​

Tags:
About the Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Follow me @Bloggertheme9
View all posts by admin →

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

.

.

.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top