.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

Head Teachers Aptitude Test (HTAT) 2013 GR And Exam materals
1. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Office keeping (ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમોનો ટૂંકસાર) 

2. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Padagogy
3. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Total Learning Package
4. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Structure for education
5. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Soft skills
6. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Ubuntu
7. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Open office
8. અસરકારક વર્ગવ્યવહાર અને હકારાત્મક વલણ ધોરણ ૧ થી ૭
9. વિકલાંગ બાળકોનું સંકલિત શિક્ષણ
10. વાચન – લેખન પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓ
11. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૯
12. આર.ટી.આઈ. – ૨૦૦૫ (ગુજરાતી ભાષામાં)
13. શાળાકીય સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક શિક્ષણ અને મૂલ્યાંકન
14. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) તાલીમ મોડ્યુલ
15. પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) તાલીમ મોડ્યુલ
16. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ બાંધકામ પ્રવૃત્તિની માર્ગદર્શિકા
17. નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને પ્રાપ્તિ માટેની કાર્યપદ્ધતિ
18. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા 
19. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૧ (પેજ – ૧ થી ૧૬)
20. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૨ (પેજ – ૧૭ થી ૩૪)
21. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : ભાષા (ગુજરાતી,હિન્દી, અંગ્રેજી,સંસ્કૃત) (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
22. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : સામાજિક વિજ્ઞાન (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
23. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : 24. સંગીત,ચિત્રકામ,કાર્યાનુભવ,સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણ (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
25. વાચન પર્વ માર્ગદર્શિકા
26. મેનેજરીયલ મોડ્યુલ (વર્ષ : ૨૦૧૩ – ૧૪)
27. સંશોધનપત્રનું લેખન અને માહિતી વિશ્લેષણ
28. વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ MT તાલીમ મોડ્યુલ
29. કન્યા શિક્ષણ, NPEGEL અને KGBV
30. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ચિત્ર, સંગીત, શારીરિક શિક્ષણ, કાર્યાનુભવ, જળસંચય, SCE, શિક્ષણમાં નવાચાર, સમાવેશી શિક્ષણ
31. પ્રજ્ઞા (પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન) તાલીમ મોડ્યુલ

Tags:
About the Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Follow me @Bloggertheme9
View all posts by admin →

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

.

.

.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top