.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

SHIVANI SCHOOL SOFTWARE Primary School Software in Gujarati

પ્રાથમિક શાળા-સીઆરસીના સોફટવેર

7.SHISYAVRUTTI
ShisyavruttiMixShisyavrutti
SHISYAVRUTTI અેટલે પ્રાથમિક શાળા માટે શિષ્યવ્રુત્તિની દરાખાસ્ત , પહોંચ , બેંક સ્ટેટ્મેંટ ,જાતિવાર તારીજ , જનરલ તારીજ બનાવવા માટેનો સરળ અને ઝડપી  પોગ્રામ.જે સંપુર્ણ ગુજરાતી ભાષામાં બનાવવામાં આવેલ છે તેમજ એલ.એમ.જી અરુણ ફોન્ટમાં તેમજ Microsoft Excel માં એન્ટ્રી કરી શકો છો.કિંમત ૧૯૯/-
કે જેના દ્વારા તમે શિષ્યવ્રુત્તિને લગતા પત્રકો જેવા કે…
૧. દરખાસ્ત
૨. પહોંચ
૩. બેંક સ્ટેટ્મેંટ
૪. જાતિવાર તારીજ
૫.જનરલ તારીજ
૬.કેશ ચુકવણા પત્રક
Download( File Size : 331.64 KBMore…
colorbar2
6.SMC ROJMEL
Reports
SMC ROJMEL અેટલે પ્રાથમિક શાળા માટે સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી ,સ્કુલ મેનેજમેંટ કમિટી – એજ્યુકેશન ,મુખ્ય શિક્ષક,સી.આર.સી-બી.આર.સી, શાળા તથા ઘરના આવક જાવકના હિસાબ માટેનો સરળ અને ઝડપી  પોગ્રામ.જે સંપુર્ણ ગુજરાતી ભાષામાં બનાવવામાં આવેલ છે તેમજ કોઇ પણ ફોન્ટમાં એન્ટ્રી કરી શકો છો.કિંમત ૧૯૯/-
કે જેના દ્વારા તમે રોજમેળને લગતા પત્રકો જેવા કે…
૧. રોજમેળ પત્રક
૨. ખાતાવહી
૩. સરવૈયુ (પરિશિષ્ટ ૧૦)
૪. બીલ રજીસ્ટર
૫.સ્ટોક પત્રક
૬.ચેક રજીસ્ટર
૭.ગ્રાંટ રજીસ્ટર
colorbar2
5.TEACHER SOCIETY
Society Mix ReportReports
TEACHER SOCIETY શિક્ષકોની સહકારી મંડળીના સભાસદ/મંત્રી માટેનો પોગ્રામ છે.
 કે જેના દ્વારા તમે તમારા/મંડળીના સોસાયટીને લગતા પત્રકો જેવા કે…
૧. વસુલાત પત્રક
૨. તારીજ
૩. રસીદ
૪. સ્ટેટમેન્ટ
૫. લોનપત્રક
Download More…
colorbar2
 4.STUDENT I CARD
SingaleReport
Student I Cards
STUDENT I CARD પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટેનો આઇ કાર્ડ બનાવવા માટેનો પોગ્રામ છે.કિંમત 0/-
કે જેના દ્વારા તમે શાળાના દરેક વર્ગના દરેક બાળકોના …
૧. રંગીન આઇકાર્ડ બનાવી પિંટ કી શકો છો.
Download More…
colorbar2
3.SCE Results (1 to 5)
ResultReports
SCE Results (1 to 5 ) શિક્ષકોના પરિણામ પત્રકો ઝડપી અને સચોટ બનાવવા માટેનો પોગ્રામ છે.
 કે જેના દ્વારા તમે શળની પરીક્ષાને લગતા પત્રકો જેવા કે…
૧. પરિણામ પત્રક
૨. માર્કશીટ ( કાર્ડ )
૩. તારીજ
Download / More…
colorbar2
2.MasikPatrak
1FrontReports
MasikPatrak શાળામાં દર માસે આપવાના થતાં માસિકપત્રકનો નમુનો છે. જે દર માસે જરુરી સુધારા કરી ઝડપી પ્રિંટ કરવા નો સરળ અને ઝડપી  પોગ્રામ.કિંમત 0/-
કે જેના દ્વારા તમે માસિકપત્રકને લગતા પત્રકો જેવા કે…
૧. માસિકપત્રક ફ્રંટ પેજ
૨. માસિકપત્રક બેક પેજ
૩. માસિકપત્રક પ્રમાણપત્રક
Download
colorbar2
1.Student Profile std 1 to 5
પ્રજ્ઞા વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ
Reports
Student Profile શાળામાં દર વરસે બનાવવાના થતાં પ્રજ્ઞા વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલનો નમુનો છે.
કે જેના દ્વારા તમે  વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ પત્રકો જેવા કે…
૧.  વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ
colorbar2
Requirement : M.S.Office 2007 અથવા AccessRuntime 2007 ( ડાઉનલોડ ) કોમ્પ્યુટર માં ઈન્સ્ટોલ હોવી જરુરી છે.
Contect Info
મહેશભાઇ:  ૯૮૨૪૩૪૯૩૬૫   Email mspatel32@yahoo.com More…
વિજયભાઇ: ૯૮૭૯૬૭૨૫૭૩   Email ptlvj13@Gmail.com More…

Tags:
About the Author

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque volutpat volutpat nibh nec posuere. Follow me @Bloggertheme9
View all posts by admin →

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Share This Post

Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

.

.

.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top