.

.
ઓડિયો-વિઝ્યુઅલ શૈક્ષણિક સોફ્ટવેરનો સારો અને સસ્તો વિકલ્પ એટલે જ :Easyteach Edutainment Pvt.Ltd. ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ માટે) ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ, ધોરણ-૯ અને ૧૦ માટે ફટાફટ રિવિઝન એમસીક્યુ-સીરીઝ તથા નર્સરી થી ધોરણ ૮ માટે ભાર વગરનું ભણતર (ગુજરાતી માધ્યમ માટે)

મારા વિશે

જાદવ નરેન્દ્રકુમાર રાવજીભાઈ (પી.ટી.સી.-૧૯૯૬)

જન્મ તારીખ :- ૧૯/૦૭/૧૯૭૫

જન્મસ્થળ:- મું.પો.વેડચ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ.

કાયમી સરનામું:- "માતૃવંદના" ભાથુજી મંદિર પાસે, મું.પો.વેડચ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ, પીન-૩૯૧૮૧૦


મોબાઈલ નંબર :- ૯૯૦૪૦૭૩૫૦૮


પ્રાથમિક શિક્ષણ :- પ્રાથમિક કુમાર શાળા- વેડચ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ. (સને-૧૯૮૧ થી ૧૯૮૯)


માધ્યમિક શિક્ષણ :- નવયુગ વિદ્યાલય- .વેડચ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ. (સને-૧૯૮૯ થી ૧૯૯૨)


વ્યાવસાયિક શિક્ષણ (પી.ટી.સી.) :- જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન- રાજપીપળા (સને-૧૯૯૫/૧૯૯૬)


ખાતામાં દાખલ તારીખ:- ૧૭/૧૧/૧૯૯૭

પ્રથમ નિમણૂંક :- પ્રાથમિક કુમાર શાળા-દહેગામ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ. (તા.૧૭/૧૧/૧૯૯૭ થી તા.૨૮/૧૧/૨૦૦૪)
બીજી  શાળા:- પ્રાથમિક મિશ્રશાળા-ઉચ્છદ, તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ. (તા.૨૯/૧૧/૨૦૦૪ થી  તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૨)

હાલની શાળા:- પ્રાથમિક મિશ્રશાળા-નવી વસાહત (વેડચ), તા.જંબુસર, જી.ભરૂચ. (તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૨ થી ....... Easyteach

Easyteach

નિસંતાન દંપતી અચૂક મુલાકાત લે.

.

.

.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

આ બ્લોગના મુલાકાતીઓ

free counters

જોવાયેલા કુલ પાનાંઓ

© 2014 JADAV NARENDRAKUMAR. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9 Published By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.
back to top